صفحه‌نخست / مدیریت

مدیریت

مهارت های مدیریت زمان

تعریف مدیریت زمان: شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده ی بهتر از زمان است هم چنین جهت افزایش کیفیت عرض عمراست. زمان در گذر است و قابل پس انداز نمیباشد. لذا باید به ضریب وزنی لحظات توجه نمود. ضرایب وزنی در مقاطع سنی مختلف تغییر …

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی: به معنای ایجاد تحول در یک سازمان است. کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد : طرحی که هدف ها و سیاست های یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند. تعریف مدیریت استراتژیک: امروزه استرتژی را طرح و نقشه، الگو،موضع و دیدگاه …

ادامه نوشته »