صفحه‌نخست / مدیریت / مهارت های مدیریت زمان

مهارت های مدیریت زمان

تعریف مدیریت زمان:
شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده ی بهتر از زمان است هم چنین جهت افزایش کیفیت عرض عمراست.
زمان در گذر است و قابل پس انداز نمیباشد. لذا باید به ضریب وزنی لحظات توجه نمود. ضرایب وزنی در مقاطع سنی مختلف تغییر میکند هم چنین برای افراد مختلف ضریب وزنی زمان متفاوت است. تکنولوژی، فرهنگ، محیط سازمانی، جغرافیای زندگی و… نیز در ضریب وزنی لحظات عمر انسان دخیل اند.
برای مدیریت زمان سه بخش وجود دارد:
۱) استفاده درست از زمان ۲) برنامه ریزی برای انجام کارها ۳) اولویت بندی کارها با توجه به ارزش ها
اعمال مدیریت موفق در زمان:
یکی از راهکار ها استفاده از قاعده ۲۰-۸۰ پارتو است که ارزش اصل پارتو برای مدیر آن است که متذکر میشود که از میان کارهایی که در طول روز انجام میدهد تنها ۲۰ درصد دارای اهمیت واقعی هستند آن ۲۰ درصد، ۸۰ درصد نتایج را تولید میکند و آن ۲۰ درصد هم مربوط به زمانی ست که مدیر در بهترین حالت ذهنی قرار دارد.
اهمیت مدیریت زمان:
۱) اگر نتوانیم وقت خود را تنظیم کنیم از عهده ی انجام هیچ کاری بر نمی آییم
۲) مدیریت زمان به تعادل بخشیدن بین فعالیت هایی که خود انجام میدهیم و فعالیت هایی که دیگران انجام میدهند ضرورت دارد
۳) اهمیت از منظر احادیث: حضرت علی (ع) میفرمایند هرکس به کار غیر مهم مشغول شود کار مهم را تباه و ضایع میکند
موارد موثر در مدیریت زمان:
۱) نظم و ترتیب در محیط کار ۲) خواندن موثر ۳) جمع آوری اطلاعات ۴) نوشتن اثر بخش ۵) کنترل فعالیت های اتلاف زمان ۶) ایجاد بیشترین وقت اضافه
قواعد ارائه شده برای مدیریت زمان:
الف) روش اهرم:
۱)اهرم دانش دیگران ۲) اهرم انرژی دیگران ۳) اهرم سرمایه های دیگران ۴) اهرم پیروی دیگران ۵) اهرم شکست دیگران ۶) اهرم ایده های دیگران ۷) اهرم ارتباطات دیگران
ب) روش برش سالامی ج) روش الفبا
اصول مدیریت زمان:
۱) مدون نمودن صرف اوقات ۲) تجزیه تحلیل اوقات ۳) اولویت بندی فعالیت ها ۴) تاکید بر بهره ور بودن ۵) برنامه ریزی ۶) کار درست در زمان درست ۷) کارهای قابل حذف ۸) تفویض اختیار ۹) قدرت تاخیر مثبت ۱۰) به کار بچسبید ۱۱) تصمیم گیری انجام فعالیت ها ۱۲) مهندسی همزمان
نکات ضروری برای مدیریت زمان:
۱) هدفمندی ۲) اولویت بندی ۳) انضباط فردی ۴) حذف کارهای نادرست ۵) توجه به ارزش متفاوت ساعات شبانه روز

a

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.