صفحه‌نخست / مدیریت / مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی:
به معنای ایجاد تحول در یک سازمان است. کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد : طرحی که هدف ها و سیاست های یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند.
تعریف مدیریت استراتژیک:
امروزه استرتژی را طرح و نقشه، الگو،موضع و دیدگاه یدانند.
مراحل مدیریت استراتژیک:
۱) تدوین استراتژی ها ۲) اجرای استراتژی ها ۳) ارزیابی استراتژی ها
مزایای مدیریت استراتژیک:
۱) وظیفه ی اصلی مدیران بلند پایه است ۲) معطوف به آینده و هدف های بلند مدت سازمان است ۳) سازمان را به صورت یک سیستم باز مینگرد ۴) مدیران رده پایین را راهنمایی میکند.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:
ابزاریست که به تکنولوژیست ها اجازه میدهد تا عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… را مورد ارزیابی قرار دهند.
پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:
۱) شناسایی عوامل محیط خارجی ۲) اختصاص دادن ضرایب وزنی به عوامل ۳) امتیازاتی که بیانگر میزان اثر بخشی استراتژی هاست ۴) محاسبه امتیاز وزن دار ۵) جمع امتیاز وزن دار سازمان
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی:
ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان است. برای جمع آوری اطلاعات درون سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و خصوصی کاربرد فراوان دارد.
مراحل پیاده سازی تفکر استراتژیک:
۱) تشریح استراتژی واحد سازمان توسط مدیران ارشد ۲) ترسیم درخت علت و معلولی برای تحقق هدف ۳) تشریح درخت استراتژی درباره ی همسویی اهداف با استراتژی سازمان
انواع استراتژی :
۱) یکپارچه ۲) متمرکز ۳) متنوع ۴) تدافعی
فرآیند تصمیم گیری استراتژیک:
چهار مرحله حل مسئله از دیدگاه جان دیوئی:
۱) جریاناتی که تصمیم گیرنده را متوجه وجود مسئله مینماید ۲) شناسایی نوع مسئله، ابعاد و ویژگی های آن ۳) جست و جو برای یافتن راه حل های حل مسئله ۴) انتخاب مناسبترین راه حل
برنامه ریزی استراتژیک:
فرآیندی ست که ضمن آن ماموریت های سازمان در دراز مدت تعیین میشود و تشخیص اولویت هایی که برای رسیدن به اهداف سازمان ضروری است در برنامه ریزی جامع انجام میگیرد.
سطوح استراتژی شامل: سطح سازمان- سطح وظیفه- سطح کسب و کار (صنف) است. که استراتژی صنفی الگوی تصمیم گیری است که بر اساس آن هدف ها و مقاصد سازمان مشخص میشود.
انواع مدل های استراتژیک:
۱) مدل رقابتی پورتر ۲) مدل دیوید ۳) مدل خط مشی هاروارد ۴) مدل لورنج ۵) مدل رایت ۶) مینتز برگ ۷) مدل هیل
مدل رقابتی پورتر:
اساس این استراتژی رقابت است. وضعیت رقابتی در یک صنعت متکی به پنج نیروی اساسی ست : تامین کنندگان، خریداران، کالاهای جایگزینی، جدیدالورود ها
مدل دیوید:
گام اول در تدوین استراتژی:
بررسی اهداف و ماموریت های سازمان، عوامل موثر محیط خارجی و داخلی، اهداف استراتژی عملیاتی
گام دوم: اجرای استراتژی
گام سوم: ارزیابی استراتژی
برای دست یافتن به موفقیت بلند مدت، استراتژیست ها هدف های بلند مدت را در حوزه های زیر تعیین میکنند:
۱) سود آوری ۲) بهره وری ۳) موقعیت رقابتی ۴) روابط کارکنان ۵) رهبری تکنولوژی ۶) مسئولیت اجتماعی
ویژگی های هدف های بلند مدت:
۱) قابل قبول ۲) انعطاف پذیری ۳) قابل اندازه گیری ۴) مناسب و قابل فهم ۵) قابل دسترس
انواع استراتژی ها:
۱) استراتژی یکپارچگی ۲) استراتژی های متمرکز ۳) استراتژی تدافعی ۴) مشارکت استراتژی ۵) استراتژی کاهش ۶) استراتژی سلب مالکیت ۷) استراتژی انحلال ۸) استراتژی ترکیب ۹) استراتژی توسعه ابزار ۱۰) استراتژی توسعه محصول
استراتژی توسعه بازار: عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیایی جدید است
استراتژی توسعه محصول: بهبود بخشیدن و اصلاح محصولات برای افزایش فروش
تنوع استراتژی ه
تنوع همگون، تنوع نا همگون، تنوع افقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.